Korzystanie z serwisu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie plików cookie przez serwis.
Nie pokazuj mi więcej tego powiadomienia
 
Opis

Osocze bogatopłytkowe

Opis zabiegu
Osocze bogatopłytkowe (PRP), to zabieg przeznaczony dla osób wymagających, ceniących produkty pochodzenia naturalnego, a tak?e cierpi?cych na ró?nego rodzaju alergie. A tak?e dla osób m?odych.
PRP, to autologiczny preparat osocza bogatop?ytkowego otrzymywany z w?asnej krwi. Aktywne trombocyty zawarte w osoczu wydzielaj? wa?ne dla regeneracji komórek skóry czynniki wzrostu, które m.in. stymuluj? namna?anie i dojrzewanie komórek naskórka, pobudzaj? syntez? macierzy mi?dzykomórkowej, aktywuj? mikrokr??enie, stymuluj? syntez? DNA, pobudzaj? fibroblasty* do produkcji kolagenu i stymuluj? komórki skóry do samoregeneracji. P?ytki krwi, czyli komórki odpowiadaj?ce przede wszystkim za aktywacj? procesów naprawczych uszkodzonych tkanek, s? najwa?niejszym sk?adnikiem osocza podawanego w trakcie zabiegu. Produkuj? tzw czynniki wzrostu*
Przebudowa skóry zaczyna si? ju? po up?ywie 48 godzin od zabiegu. Pierwsze efekty zabiegu widoczne s? po dwóch tygodniach. Popraw? napi?cia, elastyczno?ci, g?sto?ci skóry, przebudow? w?ókien kolagenowych, wype?nienie drobnych zmarszczek uzyskujemy po wykonaniu trzech zabiegów w schemacie 0-1-6 miesi?cy. Ju? po dwóch zabiegach widoczne jest znaczne zag?szczenie w?osów i poprawa ich kondycji. Skóra staje si? g?adsza, bardziej elastyczna i wyra?nie m?odsza. Drobne zmarszczki wyg?adzaj? si?, a twarz nabiera blasku.
Zabieg pozwala w krótkim czasie uzyska? efekty delikatnego liftingu. P?ytki krwi zawieraj? czynniki wzrostu
czynniki wzrostu* i stymuluj? komórki skóry do samoregeneracji.
Zabieg pozwala w krótkim czasie uzyska? efekty delikatnego liftingu. P?ytki krwi zawieraj? czynniki wzrostu.
Czynniki wzrostu to peptydy (organiczne zwi?zki chemiczne), które pobudzaj? inne komórki do podzia?u albo ró?nicowania, dzia?aj?c za po?rednictwem receptorów znajduj?cych si? na powierzchni komórek docelowych. Poprzez zwi?zanie si? z receptorem.
Niektórzy s?dz?, ?e osocze bogatop?ytkowe ma lepsze dzia?anie przeciwzmarszczkowe ni? kwas hialuronowy. Ka?dy preparat dzia?a troch? inaczej – osocze poprawia kondycj? skóry, dzia?aj?c na ni? od?ywczo i sp?ycaj?c zmarszczki. Wyra?ne zmarszczki, np. bruzdy nosowo-wargowe czy linie marionetki lepiej likwidowa?, stosuj?c kwas hialuronowy – dzi?ki mniejszej liczbie zabiegów mo?na uzyska? efekty, które b?d? utrzymywa? si? d?u?ej ni? w przypadku osocza. Zdarza si?, ?e lekarze odradzaj? zabiegi z kwasem hialuronowym i osoczem bogatop?ytkowym, je?li skóra jest bardzo cienka, wiotka i brakuje jej g?sto?ci.W rezultacie nasza skóra odzyskuje:

    M?odo?? i witalno??
    G?sto?? i napi?cie
    Popraw? faktury i kolorytu
    Regeneracj? i prawid?owe od?ywienie

Czy zabieg jest bolesny?
Zabieg jest odrobin? bolesny. Tak jak podczas klasycznej mezoterapii klient odczuwa uk?ucia ig??.
Osocze bogatop?ytkowe mo?na wstrzykiwa? do skóry na ró?ne sposoby, stosuj?c klasyczn? mezoterapi? lub liniowo, podaj?c preparat wzd?u? zmarszczek lub fa?dów skóry.

Mezoterapia ig?owa czy osocze?
Od cz??ci cia?a i problemu estetycznego zale?y, czy zabieg z osoczem bogatop?ytkowym oka?e si? bardziej skuteczny ni? mezoterapia. Ró?nice w efektach zale?ne od rodzaju podanego preparatu mo?na zaobserwowa? w przypadku zabiegów wykonywanych na twarzy, szyi lub dekolcie. Mezoterapia koktajlem przewa?nie wykazuje dzia?anie bardziej nawil?aj?ce, z kolei osocze bogatop?ytkowe lepiej od?ywia skór? – w wyniku tworzenia si? nowych naczy? w?osowatych staje si? ona bardziej promienna. Zazwyczaj lekarze medycyny estetycznej zalecaj? wykonanie wi?kszej liczby zabiegów mezoterapii ni? osocza bogatop?ytkowego, cho? oba zabiegi mo?na wykonywa? nawet 1-2 razy w miesi?cu.


Schemat terapii
Zabieg jest do?? szybki i prosty. W pierwszej fazie pobiera si? krw. Po odwirowaniu uzyskuje si? osocze, zawieraj?ce p?ytki krwi. Po jego zag?szczeniu oraz dodaniu specjalnego odczynnika uzyskuje si? ok od 4 ml -8 ml osocza bogatop?ytkowego.

Osocze bogatop?ytkowe jest równie? wykorzystywane w leczeniu ?ysienia
Zabieg pozwala w krótkim czasie uzyska? efekty delikatnego liftingu. P?ytki krwi zawieraj? czynniki wzrostu* i stymuluj? komórki skóry do samoregeneracji.


*Czynniki wzrostu
to peptydy (organiczne zwi?zki chemiczne), które pobudzaj? inne komórki do podzia?u albo ró?nicowania, dzia?aj?c za po?rednictwem receptorów znajduj?cych si? na powierzchni komórek docelowych. Poprzez zwi?zanie si? z receptorem rozpoczyna si? proces wytwarzania cz?steczek mediatorów bior?cych udzia? w przekazywaniu sygna?u przez b?on? komórkow?. Najwi?cej czynników wzrostu znajduje si? w ziarnisto?ciach p?ytek krwi – s? z nich uwalniane np. podczas krzepni?cia krwi. Do zada? czynników wzrostu nale?y stymulacja procesów naprawczych i regeneracyjnych tkanek, które uleg?y uszkodzeniu. Czynniki wzrostu pobudzaj? nie tylko migracj? komórek do miejsca uszkodzenia (jest to tzw. chemotaksja), ale powoduj? tak?e ich namna?anie, ró?nicowanie i odradzanie si? naczy? krwiono?nych. Od kilku lat czynniki wzrostu s? coraz cz??ciej u?ywane do stymulacji gojenia tkanek w ró?nych ga??ziach medycyny, w tym równie? w medycynie estetycznej.


*Fibroblasty
to najwa?niejsze i najbardziej liczne komórki skóry w?a?ciwej. S? odpowiedzialne za produkcj? podstawowych substancji strukturalnych skóry – kolagenu, elastyny i kwasu hialuronowego. Substancje te maj? kluczowe znaczenie dla prawid?owej budowy skóry. Znajduj? si? w wytwarzanej przez siebie macierzy w?óknistej, po??czone z sieci? w?ókien kolagenowych i elastylowych, które tworz? zwarte rusztowanie spojone kwasem hialuronowym dzi?ki jego nawil?aj?cym w?a?ciwo?ciom. W ten sposób fibroblasty tworz? elastyczn?, rozci?gliw? i wytrzyma?? struktur?, a kwas hialuronowy zapewnia skórze odpowiednie nawil?enie ze wzgl?du na zdolno?ci wi?zania du?ych ilo?ci wody. Fibroblasty odgrywaj? kluczow? rol? w procesie starzenia si? skóry, warunkuj?c jej fizyczne i mechaniczne w?a?ciwo?ci. Jednak w miar? up?ywu czasu staj? si? mniej produktywne. Ich aktywno?? ulega spowolnieniu. Funkcje replikacyjne i metaboliczne fibroblastów zanikaj?, os?abiaj?c tym samym proces odnowy komórek. Struktura skóry ulega zniszczeniu, poniewa? w?ókna kolagenowe i elastynowe trac? swoje w?a?ciwo?ci, a ilo?? kwasu hialuronowego maleje. Os?abienie, zniekszta?cenie i zanikanie z wiekiem elementów podporowych powoduje, ?e skóra traci swoj? spr??ysto??, staje si? sucha, cie?sza i mniej g?sta, a z czasem marszczy si? i wiotczeje. Okres aktywnego funkcjonowania fibroblastów mo?na skutecznie przed?u?y? dzi?ki zastosowaniu odpowiednich zabiegów z zakresu medycyny estetycznej.

 
PRZECIWSKAZANIA

Przeciwwskazania oraz skutki uboczne
Poniewa? wszystkie elementy sk?adowe otrzymywane w PRP charakteryzuj? si? pochodzeniem autologicznym, ryzyko miejscowej reakcji immunologicznej, nietolerancji, alergii jest wykluczone.

    Choroby krwi
    Nowotwory
    Ci??a i karmienie piersi?
    Przyjmowanie leków wyd?u?aj?cych czas krwawienia (np. aspiryna)Podanie osocza bogatop?ytkowego nie wywo?uje odpowiedzi obronnej organizmu, poniewa? nie zostaje do niego wprowadzona ?adna obca substancja. Osocze bogatop?ytkowe mo?e by? bezpiecznie stosowane przez alergików i osoby z bardzo wra?liw?, a nawet atopow? skór?. Nie istnieje ryzyko wyst?pienia podra?nie? i reakcji alergicznych. Niekiedy zabieg ten jest nazywany Autologiczn? Odnow? Komórkow?, poniewa? do regeneracji komórek skóry dochodzi w wyniku dzia?ania w?asnych czynników wzrostu i substancji przeciwzapalnych.


Cena brutto: od 1200.00 do 2400.00
<< powrót