Korzystanie z serwisu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie plików cookie przez serwis.
Nie pokazuj mi więcej tego powiadomienia
 

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

Karta Klienta VIP "BOROŃ"

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Salon kosmetyczny Boroń z siedzibą w Łodzi ul. Kopernika 1/3 – zwany dalej „organizatorem” wprowadza przeznaczony dla wszystkich klientów dokonujących zakupów usług lub produktów program lojalnościowy o nazwie – Karta Klienta VIP zwany dalej programem.

2. Zasady uczestnictwa w programie określa wyłącznie niniejszy regulamin.

3. Przystąpienie do programu następuje poprzez wypełnienie i podpisanie karty zgłoszeniowej. Podpisanie karty zgłoszeniowej oznacza zawarcie przez Klienta umowy z organizatorem programu.
Poprzez zawarcie umowy obie strony przyjmują za obowiązujące we wzajemnych stosunkach warunki i przepisy wyszczególnione w niniejszym regulaminie.

4. Uczestnikiem programu może być osoba powyżej 18 roku życia.

5. Organizator posiada wyłączne prawo do zmiany niniejszego regulaminu. O każdej zmianie organizator jest zobowiązany powiadomić uczestników na stronie internetowej    www. boron.com.pl, oraz w punkcie usługowym.

6. Poprzez podpis na karcie zgłoszeniowej uczestnik dobrowolnie udostępnia organizatorowi swoje dane osobowe w związku z uczestnictwem w programie i udziela zgody na ich gromadzenie, systematyzowanie i przetwarzanie w celach operacyjnych i marketingowych. Podanie adresu mail jest równoważne z wyrażeniem zgody na otrzymanie newslettera firmy Boroń na podany adres. Z newslettera Klient może się wypisać w dowolnym momencie poprzez zaznaczenie adekwatenj opcji w wysłanym newsletterze.

Dane osobowe podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 z 2002r. poz.926 z późniejszymi zmianami).

7. Klient gromadzi punkty za usługi, oraz zakupy zrealizowane w salonach kosmetycznych, które organizator obejmuje programem. Zgromadzone punkty Klient zamienia wyłącznie na nagrody.

a. Każda usługa lub zakup dokonany w salonie kosmetycznym premiowany jest punktami. Za zakup usługi lub  o wartości 10 zł klient otrzymuje 1 punkt. Punkty naliczane są wielokrotnie np. za zakup usługi o wartości 100 zł klient otrzymuje 10 punktów. b. Po zebraniu 100 punktów (równowartość zakupu usługi  o wartości  1000 zł), klient otrzymuje nagrodę o wartości 50 zł, które może wykorzystać w salonie kosmetycznym Boroń jednorazowo. Klient może zbierać wielokrotność punktów. Po zebraniu 200 punktów (równowartość zakupu lub usługi o wartości 2000 zł), klient otrzymuje zniżkę na usługę o wartości 100 zł. Dodatkowo z dniem 1 stycznia 2012 wprowadzamy zniżkę w wysokości 5% na daną usługę pod warunkiem płatności gotówką. Zniżka przysługuje klientowi od drugiego zabiegu wykonanego w salonie Boroń.
c. Odebranie nagrody polega na wykonaniu usługi o wartości 50 zł lub jej wielokrotność przez salon kosmetyczny Boroń, lub o tę kwotę może zostać obniżona wartość wykonanego zabiegu w salonie kosmetycznym Boroń. d. Po odebraniu nagrody klientowi odejmuje się punkty i może dalej uczestniczyć w programie Karta Klienta VIP.

 

II. WARUNKI UZYSKANIA KARTY KLIENTA

1. Osoba zainteresowana jest zobowiązana czytelnie wypełnić i podpisać „kartę zgłoszeniową”, podać w sposób pełny i zgodny z prawdą dane personalne. W rubryce „adres” jest zobowiązana wpisać swój dokładny adres zamieszkania. Karta zgłoszenia zawierająca braki jest nieważna. Klient jest zobowiązany natychmiast powiadomić organizatora o każdej zmianie swoich danych osobowych.

2. Każdy z uczestników otrzymuje wyłącznie jedną kartę z odrębnym numerem. Karta nie może być używana przez osoby trzecie. Organizator posiada prawo do zakwestionowania i unieważnienia punktów zdobytych na kartę przez osoby trzecie.

3. Karta Klienta nie jest kartą kredytową ani płatniczą.

4. Konsument kartę otrzymuje bezpłatnie.

 

III. ZGUBIENIE, ZNISZCZENIE, KRADZIEŻ KARTY

1. W przypadku utracenia lub trwałego uszkodzenia karty Klient jest zobowiązany powiadomić organizatora.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody Klienta wynikłe z utracenia lub uszkodzenia karty, jeżeli fakt ten nie został zgłoszony.

3. Klient może skorzystać z wymiany karty najwyżej 2 razy.

4. Za każde powtórne wydanie karty z powodu jej uszkodzenia lub utraty organizator pobierać będzie opłatę w wysokości 1 punktu, który zostaje odjęty z sumy punktów uzbieranych przez klienta.

 

IV. KORZYSTANIE Z KARTY KLIENTA.
GROMADZENIE PUNKTÓW NA KARCIE.

1. Punkty zdobywa się za wykonanie usługi  w salonie kosmetycznym Boroń

2. Uczestnik może zdobywać punkty w salonie kosmetycznym Boroń w Łodzi na ul. Kopernika 1/3.

3. Punkty za wykonane usługi zdobywa się wyłącznie po zgłoszeniu w recepcji salonu o korzystaniu z karty przed zakończeniem transakcji zakupów.

4. Jeżeli Klient nie posiada karty w trakcie dokonywania zakupów usług lub produktów lub z innych względów nie przekazał jej pracownikowi salonu przed zakończeniem transakcji zakupów – nie otrzymuje punktów. Reklamację Klient może składać w ciągu 7 dni od daty transakcji za pośrednictwem salonu w którym dokonał transakcji.

5. Informacje o zgromadzonych punktach Klient może uzyskać:

-  na stronie internetowej www.boron.com.pl

-  pod numerem telefonu: 511 300 800

6. Pracownicy nie mogą korzystać z Karty Klienta.

 

V. WYMIANA PUNKTÓW NA NAGRODY

1. Zgromadzone punkty Klient może wymienić wyłącznie na usługi - zwane dalej nagrodami. Nie jest możliwa wymiana punktów na gotówkę. Dokonanie wymiany powoduje zmniejszenie ilości zgromadzonych punktów o wartość punktową nagrody.

2. Wykaz nagród może ulec zmianie. Organizator posiada prawo do zastąpienia nagrody     innym podobnym lub wycofania poszczególnych nagród z 30-dniowym wyprzedzeniem.

3. Wartość punktowa nagród jest podana na stronie internetowej www.boron.com.pl, oraz w salonie kosmetycznym. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany wartości punktowej. Ewentualny podatek lub opłaty skarbowe związane z uzyskaniem prezentów ponosi organizator.

 

VI. ZWROTY REKLAMACYJNE

1. Klient przy odbiorze otrzymuje dowód wydania. Jeżeli dojdzie do reklamacji związanej
z realizacją zamówienia to istnienie dowodu wydania jest warunkiem zbadania sprawy przez organizatora.

 

VII. OKRES WAŻNOŚCI KARTY KLIENTA

1. W okresie od 05.01.2011 do 05.01.2013 roku  będą naliczane punkty za usługi dokonywane w salonie kosmetycznym Boroń. Od dnia 1.01.2012 dodatkowo każdorazowa płatność gotówką po okazaniu karty rabatowej premiowana będzie 5% rabatem na tę usługę.

2. W przypadku istotnej zmiany warunków gospodarczych w tym między innymi wystąpieniem wzmożonej inflacji wyrażonej wzrostem cen detalicznych organizator może czasowo zawiesić realizację programu informując o tym jego uczestników za pomocą strony internetowej www.boron.com.pl

3. Organizator może w dowolnym czasie zdecydować o zakończeniu programu przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i ogłoszeń w salonach.

4. Ogłoszenie o likwidacji programu musi być przez organizatora zamieszczone we wszystkich salonach biorących udział w programie w dobrze widocznych miejscach z wyprzedzeniem
60 dniowym. Ogłoszenie musi zawierać szczegółowe zasady likwidacji i datę upływu terminu wymiany punktów na produkty.

5. Po upływie okresu wyznaczonego w ogłoszeniu punktów „Karty Klienta” nie można gromadzić.