Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez ZnajdzPrawnikow.pl Ważny od dnia 14 kwietnia 2020r.

§1. Postanowienia ogólne

 1. Definicje:
  1. Usługodawca – Bartosz Kul, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą KRP Bartosz Kul, ul. Zielona 9/2, 90 414 Łódź;
   NIP – 727 253 70 25; REGON – 101257235;
   telefon – 691 530 700
   mail: kontakt@znajdzprawnikow.pl
  2. Portal – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem: https://www.znajdzprawnikow.pl
  3. Regulamin – regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
  4. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Portalu w celu innym niż umieszczenie swojego Profilu.
  5. Prawnik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z portalu w celu umieszczenia swojego Profilu.
  6. Profil – zbiór informacji o Prawniku umieszczony w Portalu w postaci podstrony Portalu, posiadającej własny adres URL.
  7. Rejestracja – proces utworzenia Profilu Prawnika.
  8. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na umieszczeniu Profilu Prawnika na stronie Portalu.
 2. Usługodawca świadczy Usługi na podstawie niniejszego Regulaminu oraz przepisów powszechnych.

§2. Usługa.

 1. Usługodawca świadczy między innymi następujące Usługi:
  1. udostępnia wyszukiwarkę Prawników;
  2. umożliwia Prawnikom założenie i administrowanie ich Profilem.
 2. Usługodawca nie pośredniczy w wykonywaniu usług przez Prawników na rzecz Użytkowników. Rolą Usługodawcy jest, dozwolona przepisami i obyczajem, promocja Prawników, polegająca na umieszczeniu ich Profili na Portalu.
 3. W celu korzystania z Usług należy spełnić poniższe warunki techniczne:
  1. posiadać dostęp do sieci Internet,
  2. posiadać zaktualizowaną przeglądarkę internetową: Firefox, Chrome, Safari, IE, Opera.
 4. Każdy korzystający z Internetu może zapoznawać się z Profilem Prawników.
 5. Usługodawca ma prawo do czasowego ograniczenia lub zawieszenia świadczenia Usług w związku z modernizacją lub przebudową Portalu, albo z pracami konserwatorskimi systemu teleinformatycznego. Usługodawca nie odpowiada za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych.


§3. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usługi. Rejestracja i logowanie.

 1. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi następuje poprzez rejestrację w Portalu i wiąże się z wyrażeniem zgody na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu. Prawnik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu. W celu Rejestracji Prawnik wypełnia formularze zamieszczone na stronie Portalu.
 2. Jeżeli Prawnik zawiera umowę o świadczenie Usługi w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, to potwierdzając Rejestrację, Prawnik przyjmuje do wiadomości, że Usługa jest wykonana za wyraźną zgodą Prawnika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po Rejestracji utraci prawo odstąpienia od umowy.
 3. Zawierając umowę o świadczenie Usługi Prawnik potwierdza autentyczność podanych przez siebie danych oraz zgadza się na to, że jego dane osobowe, które podał w toku Rejestracji lub edycji Profilu, będą publicznie prezentowane w Internecie.

§4. Czas trwania umowy.

 1. Umowa o świadczenie Usługi zostaje zawarta na czas nieokreślony. Początkiem okresu obowiązywania Umowy jest dzień mailowego potwierdzenia przez Prawnika Rejestracji.
 2. Każda ze stron może rozwiązać Umowę za trzydniowym okresem wypowiedzenia liczonym na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie Umowy może nastąpić pisemnie, a oświadczenie o jej wypowiedzeniu winno być kierowane na adres Usługodawcy wskazany w § 1 Regulaminu, a jeżeli wypowiedzenia dokonuje Usługodawca, to na adres Prawnika, wskazany przez niego w Profilu. Dla skuteczności oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy wystarczające jest także przesłanie skanu oświadczenia w formacie PDF na adres kontakt@znajdzprawnikow.pl, jeżeli oświadczenie składa Prawnik, albo na adres mailowy Prawnika, podany przez niego w Profilu, jeżeli oświadczenie składa Usługodawca.
 3. Usługodawcy przysługuje prawo do rozwiązania umowy o świadczenie Usług w trybie natychmiastowym poprzez zablokowanie lub usunięcie Profilu, jeżeli działanie Prawnika jest niezgodne z prawem, Regulaminem lub gdy Prawnik zalega z płatnością wynagrodzenia za korzystanie z Portalu.
 4. Wynagrodzenie Usługodawcy za świadczenie Usługi jest obliczane raz w miesiącu i wynosi 120 zł. netto (147, 60 zł. brutto) miesięcznie, przy czym do końca 2021r. Usługa świadczona jest bezpłatnie. Jeżeli świadczenie Usługi trwało krócej niż miesiąc, to wynagrodzenie zostanie obliczone proporcjonalnie, przyjmując, że miesiąc trwa trzydzieści dni. Usługodawca może stosować zwolnienia z opłat i rabaty; informacja o aktualnych rabatach znajduje się w Zakładce „Cennik”.
 5. Wynagrodzenie jest płatne z dołu na podstawie faktury vat w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia faktury. Doręczenie faktury następuje elektronicznie w formacie PDF na adres mailowy Prawnika, podany przy Rejestracji lub listownie. Na wypadek żądania przez Prawnika doręczenia faktury w formie papierowej, wynagrodzenie Usługodawcy wynosi 10 zł. netto (12,30 zł. brutto) za wysłanie faktury w formie papierowej. Prawnik może dokonać wyboru sposobu doręczenia faktury w każdym czasie przez zaznaczenie odpowiedniej opcji w czasie Rejestracji lub przez późniejsze wysłanie odpowiedniej dyspozycji drogą mailową na adres kontakt@znajdzprawnikow.pl.

§5. Profil Prawnika.

 1. Prawnik może mieć tylko jeden Profil.
 2. Utworzenie Profilu wymaga podania wszystkich informacji żądanych w procesie Rejestracji. Prawnik może edytować swój profil w każdym czasie. O zmianie adresu mailowego Prawnik powinien poinformować Usługodawcę mailowo na adres kontakt@znajdzprawnikow.pl pod rygorem uznania za skuteczne doręczeń na adres mailowy wskazany wcześniej.
 3. Informacje umieszczone w Profilu muszą być zgodne z prawdą, a także nie naruszać prawa, dobrych obyczajów i praw osób trzecich. Profile, które naruszałyby powyższe wymogi, będą blokowane lub usuwane przez Usługodawcę.
 4. Zamieszczając zdjęcie lub znak graficzny w Portalu, Prawnik udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieograniczonej w czasie, nieodpłatnej licencji na korzystanie w ramach świadczenia Usługi ze zdjęcia lub znaku graficznego na terytorium całego świata, na poniższych polach eksploatacji:
  • zwielokrotnianie techniką analogową i cyfrową,
  • wprowadzanie do pamięci komputera,
  • wprowadzanie do sieci komputerowej lub multimedialnej,
  • publiczne udostępnianie w miejscu i czasie wybranym przez Usługodawcę, tak aby każdy mógł się ze zdjęciem zapoznać,
  • umieszczanie w bazach danych.


§6. Odpowiedzialność.

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w Portalu przez Prawnika.
 2. Prawnik odpowiada za bezpieczeństwo i zachowanie poufności swojego hasła do Profilu.
 3. W stosunku do podmiotów innych niż konsumenci, Usługodawca odpowiada wyłącznie za szkody spowodowane z wyłącznej winy umyślnej Usługodawcy.


§7. Reklamacje.

 1. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Portalu oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z jego funkcjonowaniem.
 2. Reklamacje dotyczące działalności Portalu należy zgłaszać na adres e-mail reklamacje@znajdzprawnikow.pl lub na adres Usługodawcy wskazany w § 1 Regulaminu. Odpowiedzi na zgłoszenia będą udzielane na adres poczty elektronicznej lub adres korespondencyjny podane w zgłoszeniu.
 3. Reklamacje można składać w terminie 30 dni od daty zdarzenia.
 4. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia. Jeżeli termin ten nie będzie mógł być dotrzymany, Usługodawca powiadomi przed jego upływem o przyczynach opóźnienia i wskaże kolejny termin.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli będzie ona sprzeczna z Regulaminem, przepisami prawa lub dobrym obyczajem.


§8. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 2. O zmianie Regulaminu Usługodawca poinformuje Prawnika drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w Profilu na czternaście dni przed wejściem w życie zmiany.
 3. Prawem właściwym do rozpoznania sporów jest prawo polskie.
 4. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia Usług w przypadku sporów z Prawnikiem niebędącymi konsumentami jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania sporów przed Stałym Sądem Polubownym przy Łódzkim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Łodzi (wszelkie informacje dotyczące rozpoznania sporów przed tym sądem dostępne są na stronie https://www.wiih.lodz.pl/).