INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Administratorem podanych przez Panią/ Pana danych jest Bartosz Kul prowadzący działalność gospodarczą KRP Bartosz Kul u. Zielona 9/2, 90 - 414 Łódź, NIP: 7272537025.

 

JAKIE DANE PRZETWARZAMY?

Przetwarzamy tylko te dane, których przetwarzanie jest zgodne z prawem, w szczególności z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

 

CEL PRZETWARZANIA

Głównym celem, dla którego przetwarzamy Państwa dane osobowe jest zawarcie i wykonanie umowy, a także udzielenie odpowiedzi na Państwa pytania. Kolejnym celem przetwarzana danych jest nasza statystyka oraz generowanie informacji dotyczących funkcjonowania portalu. Nie przetwarzamy Państwa danych w innych celach.

 

PODSTAWA PRZETWARZANIA

Działamy zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1). Politykę cookies prowadzimy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne.

 

KOMU PRZEKAZUJEMY DANE?

Korzystamy z usług zewnętrznych partnerów. W szczególności korzystamy z pomocy:

  • firm hostingowych;
  • firm informatycznych;
  • firm doradczych, w tym księgowych.

Podmiotom tym przekazujemy tylko takie dane, które są konieczne do wykonania umowy lub przekazanie których dopuszcza prawo. Nie sprzedajemy Państwa danych i nigdy tego nie zrobimy.

 

PAŃSTWA UPRAWNIENIA

Macie Państwo prawo w każdym czasie cofnąć udzieloną zgodę. Nie będzie to miało negatywnych konsekwencji. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na dotychczasowe przetwarzanie, jeszcze na podstawie zgody.

Macie Państwo prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, sprostować swoje dane osobowe lub je usunąć. 

Macie Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych oraz żądać ograniczenia tego przetwarzania, względem danych, których podstawą przetwarzania jest zgoda lub żądać ich przeniesienia.

Macie Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE?

Dane przechowujemy na czas trwania Umowy oraz przez czas przedawnienia ewentualnych roszczeń z niej wynikających. Nie przewidujemy przechowywania danych ponad ten okres.